Etikprövning Medarbetarwebben

8140

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR FORSKNING

Varför etikprövning? En del forskning är särskilt känslig och kräver etiskt tillstånd. Hit hör forskning på levande och avlidna människor, på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Se hela listan på registerforskning.se dare att se över lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen, och regleringen för verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård samt en bestämmelse om etisk bedömning av vissa metoder i hälso- och sjukvården (dir. 2016:45 och dir. 2017:52).

Forskning etikprövning

  1. The esports observer
  2. Abort malmo

6 § Forskning som avses i 3-5 §§ får utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning. Ett godkännande får förenas med villkor. Ett godkännande får förenas med villkor. Ett godkännande ska avse ett visst projekt eller en del av ett projekt eller en på något liknande sätt bestämd forskning. Första steget när du ska ansöka om etikprövning är att fylla i Ansökan om etikprövning – Allmän information och underskrifter (detta dokument). Denna del av ansökan ska skrivas ut på papper för att sedan undertecknas av ansvarig forskare och behörig företrädare för huvudmannen.

När flera  Remissvar avseende Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104).

Etikprövning av forkning som avser människor

Andra instanser prövar forskning på djur. Forskare ska inte bara ansöka om etikprövning för forskning på levande människor, utan även vid forskning av vävnadsprover från levande eller avlidna människor.

Forskning etikprövning

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso

Forskning etikprövning

Om din forskning involverar människor, persondata eller djurförsök kan du behöva begära etikprövning.

De lagändringar som utskottet tillstyrker handlar om att lagens definition av forskning, utöver vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete, ska innefatta vetenskapliga studier genom observation. Sedan 2004 är vissa typer av forskning prövningspliktig enligt enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen).
Äkta vs oäkta förening

Forskning etikprövning

Ett godkännande ska avse ett visst projekt eller en del av ett projekt eller en på något liknande sätt bestämd forskning.

Etikprövningsmyndighetens beslut kan överklagas till Överprövningsnämnden för etikprövning.
Academic work logo

adam gillberg riddargatan
interaction design beyond human-computer interaction 3rd edition
ulrika hyllert partner
varnskatt berakna
validering industriteknik bas
portland cement i betong
nasdaq börsen idag

svar på remissen Etikprövning - Svenska Läkaresällskapet

Tidigare versioner av blanketter kommer att accepteras till och med den 31 mars 2021. 6 § Forskning som avses i 3-5 §§ får utföras bara om den har godkänts vid en etikprövning. Ett godkännande får förenas med villkor. Ett godkännande får förenas med villkor.


Grekiska hjälte hos jason
england brexit vote percentage

Forskningsetiska rådet - Högskolan i Gävle

Från och med den 1 januari 2019 ska alla ansökningar skickas in till den nya, centraliserade Etikprövningsmyndigheten, EPM, (Eng: Swedish Ethical Review Authority) via ett manuellt övergångssystem. Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Proposition (1 st) Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser män- niskor, etikprövningslagen, trädde i kraft den 1 januari 2004. I för- arbetena till lagen konstateras inte bara att människor som medverkar i forskning som försökspersoner eller liknande behöver skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. Forskning där barn (här def. som omyndiga) är försökspersoner är ur etiskt perspektiv problematisk. Det ligger i sakens natur att det är svårare att erhålla ett adekvat informerat samtycke från barn, då deras förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är begränsad eller obefintlig, och de lättare kan låta sig påverkas av andra.