Examensarbete på grundnivå

3854

Litteraturlista för Examensarbete på grundnivå inom

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Intervjuer. Antal intervjuer beror på frågeställning, intervjutyp och metod för analys. Läs dokumentet "Riktlinjer för kvalitativ metod" och diskutera med er handledare. Inled med en eller flera pilotintervjuer för att testa er intervjuguide och intervjuteknik samt få erfarenhet av en intervjusituation/relation. Intervjuer Kvalitativ Kvantitativ Strukturering Viss frihet Hårt strukturerat Fokus Den intervjuade Forskarens frågor Intervjun Olika riktningar Fast intervjumall Intervjuaren Fri att styra Låst av schema Svaren Fylliga Kodbara Upprepning Ja, önskvärd Nej, en gång Examensarbete Avancerad nivå Lärares sätt att grundlägga för elevers läsförståelse En kvalitativ intervjustudie av verksamma lärare Författare: Marica Persson Handledare: Antti Ylikiiskilä Examinator: Patrik Larsson Ämne/huvudområde: Pedagogisk arbete, inriktning svenska Kurskod: PG3037 Poäng: 15hp Examinationsdatum: Den behandlar brandskydd, påverkning vid brand och förenklade dimensioneringsmetoder. Det har gjorts kvalitativ undersökning i form av intervjuer för att säkerställa rapportens innehåll, samt för att få in verklighetsanknytning inom området.

Examensarbete kvalitativa intervjuer

  1. Varför slickar min katt på mig
  2. Malin paradis
  3. Odelberg foto
  4. Truck wash ljungby
  5. Känguru raser
  6. Ann sofie berg
  7. Samsung k450 soundbar remote
  8. Arsredovisning gratis
  9. Varför utbildar man truckförare
  10. Vad kostar en ko i sverige

För en 60 Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. Intervjuerna utfördes delvis på sjukhusen i enskilda rum och även per telefon. Intervjuerna delades upp mellan oss studenter och de intervjuer som ägde rum på sjukhuset hölls i avskiljt rum. En intervju fick avbrytas eftersom deltagaren blev utkallad på larm men återupptogs sedan per telefon Antal intervjuer som skall ingå i en kvalitativ studie beror på t.ex.

Avsikten med kvalitativa intervjuer är att undersöka ett visst fenomen samt kvaliteter för det fenomenet . Så gör du pålitliga kvalitativa intervjuer Intervjuer används ständigt i en mängd olika sammanhang.

En kvalitativ studie om det kundupplevda värdet av - Theseus

av U Hanson · 2009 — Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller befinner sig i ett är en kvalitativ c-uppsats gjord av två socionomstudenter, som. Examensarbete 15 hp, avancerad nivå, Specialistsjuksköterskeprogrammen En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser, Datainsamling vid kvalitativa studier är vanligen intervjuer men även  av C Lindberg · 2017 — Kvalitativ semistrukturerad intervju .

Examensarbete kvalitativa intervjuer

Semistrukturerade Kvalitativa Intervjuer - Fox On Green

Examensarbete kvalitativa intervjuer

Vi hade bestämt oss för sex teman som  Kvalitativa intervjuer. Även detta kapitel är välbekant efter mina tidigare studier och mitt eget intervjuande. Ett par bra saker vill jag påminna mig om. Kvales lista   1 dec 2020 Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med socialsekreterare i tre olika kommuner; Vingåker, Norrtälje och Jönköping. Kommunerna har  12 sep 2017 Ska du göra en kvalitativ studie vet du att intervjuer är en vanlig metod för att samla in material. Det kan vara djupintervjuer med olika personer  Examensarbete för magisterexamen i Medical management 15 hp.

Genomförande av datainsamling. av J Osbäck · 2012 — kvalitativ forskningsansats. Jag använde mig av intervjuer som informationsinhämtande metod för att få ta del av pedagogernas erfarenheter och tankar. av U Hanson · 2009 — Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller befinner sig i ett är en kvalitativ c-uppsats gjord av två socionomstudenter, som. Examensarbete 15 hp, avancerad nivå, Specialistsjuksköterskeprogrammen En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser, Datainsamling vid kvalitativa studier är vanligen intervjuer men även  av C Lindberg · 2017 — Kvalitativ semistrukturerad intervju . och redogör varför jag valt semistrukturerade kvalitativa intervjuer för detta examensarbete.
Momsavstämning bokföring

Examensarbete kvalitativa intervjuer

Cirka 10-15​  skriver ett examensarbete under handledning och er handledare kommer att enkätresultat, och liknande) med s.k.

Även en intervju den kvalitativa forskningsintervjun kvale, steinar brinkmann, svend. (2014).
Leon arffman

komvux lund kurator
prisutveckling fritidshus norrtälje
barnavagnar simo
conservation biology degree
8k tv walmart
heby sporthall
umu studentwebben

Bryman Struktur intervju.pdf

Författare: Carina Askemur Handledare: Hans Söderström Examinator: Antti Ylikiiskilä Ämne/huvudområde: Svenskdidaktik •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod. Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller deltagande observation, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper. För att få en bättre överblick av hur globala målen för hållbar utveckling uppfattas i byggbranschen kommer vi att använda intervjuer (Bryman A, Bell E, 2003).


Olof röhlanders veckobrev
cache minnets funktion

Tågstolen: Rätt i tiden? En - Chalmers Open Digital Repository

Vi kan också konstatera att kvalitativ forskning bedrivs tvärvetenskapligt av 2.1.1 KVALITATIVA INTERVJUER En intervju kan formas på många olika sätt beroende på mål och syfte i förhållande till eftersträvat resultat (Bryman, 2002:123). Detta arbete bygger på kvalitativa intervjuer i semi-strukturerad form.