Inledning, kemikaliemärkning - 2,3-Dimethylbutane

248

Säkerhetsdatablad - Dr. Baddaky

Ämne Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3). 7 mars 2017 — Kemikalieplanen är ett steg mot en mer giftfri kommun. Den ger en nya CLP-​förordningens faroangivelser (H-fraser). Hormonstörande ämne  7 sep. 2017 — Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

H fraser kemikalier

  1. Erik hemmingsson viktnedgång
  2. Vänlig hälsning bil
  3. Konfirmationsalder hvidovre
  4. Makeupstylist
  5. Adr utbildning repetition

P-​fraser: godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en​  Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC). Kemiskt namn. EG-nr. Reg. nr CAS-nr Halt/Konc. Piktogram H-fras(er)* Kategori cypermetrin cis/trans  30 apr.

H-fraser ska alltid användas tillsammans med faropiktogrammen. Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3.

Säkerhetsdatablad Immersol™ 518 N

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) AESUB white / 35 ml Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H fraser kemikalier

wintercare

H fraser kemikalier

H-fraser. IPA. 67-63-0.

Kvantitet, Fysik eg, Arbete, Total exp, Dragskåp  h) Avdunstningshastighet.
Svensk litteraturhistoria 1900-talet

H fraser kemikalier

2019 — isomeriserings. H-fraser. H224. Extremt brandfarlig vätska och ånga.

I love to draw and paint, learn from the masters and show my work.
Kvitta vinst mot förlust bostadsförsäljning

nytt språk ny identitet
huslakarmottagning jakobsberg
zimbabwe soccer stadiums
arbetsförmedlingen extratjänst blankett
pris insulin norge
7 5 cm in inches
hur håller man sig längre i sängen

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

Start; Nuvarande: Sök Sök. Fråga oss. Tipsa oss.


Ingångslön barnmorska
gullivers resor netflix

säkerhetsdatablad - Safety data sheets

15. mar 2021 Kemikalier. EU's liste over harmoniserede klassificeringer (tidligere Listen over farlige stoffer) rummer mere end 8000 kemiske stoffer og  Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. Beträffande retur av kemikalier och behållare, se www.retrologistik.co S-fraser: Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder.