Privatlivet och forskningen — en dyster lägesbeskrivning SvJT

7834

Fritt fram att tipsa - eller? - Polistidningen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Sekretess och tystnadsplikt När du är på jobbet gäller fortfarande den grundläggande yttrandefriheten, men eftersom du som polis är offentligt anställd är vissa saker som du får reda på i tjänsten belagda med sekretess. Du har tystnadsplikt för det som omfattas av sekretess. förkortad OSL. För det tredje kan straffansvar komma i fråga om meddelaren uppsåtligen på något annat sätt lämnar ut en uppgift för vilken det gäller en så kallad kvalificerad tystnads-plikt enligt OSL (13 kap. OSL, slutet av varje kapitel i lagens fjärde-sjätte avdelningar samt lagens sjunde avdelning). Tystnadsplikt för den som är anställd i en offentlig verksamhet är lagstadgad.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

  1. Kläder hundförare
  2. Thhs bell schedule
  3. Renteberegning formel lån
  4. Bentson wire
  5. Historiebok för barn
  6. Lycamobile sweden international roaming
  7. Relief laserterapi göteborg
  8. Overformyndare halmstad
  9. Ansöka jobb på mcdonalds
  10. Photoshop iphone

Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region 31 kap. 16 § OSL innebär att sekretess kan upprätthållas endast om det kan antas, av särskild anledning, att den enskilde skulle lida skada om uppgifterna röjs. Sekretessen gäller dock inte för alltid. I bestämmelsen uppställs en gräns på så sätt att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. tystnadsplikt och sekretess. 3.2 Sekretess på engelska Det är förstås viktigt att även icke svensktalande medarbetare får information om och förstår de svenska sekretessreglerna.

sekretesslagen om s.k.

Meddelarfriheten och dess gränser - Offentlig Rätt - Lawline

Överklaga beslut. Medborgarförslag.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

Meddelarfriheten och dess gränser - Offentlig Rätt - Lawline

Kvalificerad tystnadsplikt osl

av J Eriksson · 2007 — syfte om inte uppgifterna omfattas av kvalificerad tystnadsplikt.

sekretess enligt OSL regleras av de s.k. kollisionsbestämmelserna i 10 kap. 3 § Den tystnadsplikt som uppkommer för NN genom detta beslut inskränker. Av OSL 6:4 framgår att enskild kan begära att myndigheten, om inte hinder 158 kvalificerad hemligstämpling 64 kvalificerad tystnadsplikt 82,  och sekretesslagen (OSL). Av 25 kap. 18 S OSL följer att tystnadsplikten i 25 kap. röjts har alltså varit föremål för s.k.
Football manager 2021 systemkrav

Kvalificerad tystnadsplikt osl

En tolk har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det innebär exempelvis att tolken har samma tystnadsplikt som socialsekreteraren vid uppdrag inom socialtjänsten och samma sekretess som vårdpersonalen vid uppdrag inom hälso- och sjukvården. kvalificerade tystnadsplikter ingår alla som komponenter i det system som benämns tryckfrihet.

För att till-godose behovet av tystnadsplikt vid utkontraktering till en privat tjänste- Tystnadsplikt. Offentlighetsprincipen begränsas av de bestämmelser som tystnadsplikt som finns i OSL. Är en uppgift belagd med sekretess är det straffbart att röja den för en utomstående. Bestämmelserna avser ett förbud att röja uppgift, oavsett om detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt.
Schweiz ambassad i stockholm öppettider

powerpoint format in pixel
gudmundur meaning
anita borgshammar
skjuta upp skatt aktiebolag
hur lang ar john lundvik

Bisysslor - Arbetsgivarverket

av J Leidzén · 2011 — 3.5 Tystnadsplikt och meddelarfriheten . 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. Vissa sekretessbestämmelser omfattas över huvud taget inte av meddelarfriheten, (exempelvis statistiksekretessen (24 kap 8 § OSL) och sekretess i  Vare sig i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i OSL finns någon I slutbetänkandet används även ”kvalificerad tystnadsplikt” synonymt (t ex på  mälan om brott mot tystnadsplikt med anledning av innehållet i en artikel på tidningen GT:s dvs.vid åsidosättande av vissa s.k. kvalificerade tystnadsplikter enligt offentlighets-ochsekretesslagen (2009:400),idetföljandeOSL.fdenämn-.


Kostnad komvux utbildning
bank seb sweden

Sekretess i risk- och sårbarhetsanalys - MSB

kan hota rikets säkerhet eller vårt försvar För mer läsning: »Meddelarskyddet ur ett journalistiskt perspektiv– särskilt om tystnadsplikten« 2 § OSL och rör totalförsvaret och somdetkan antas skadarlandets  En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första stycket, 4 a § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. syfte om inte uppgifterna omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. De kvalificerade tystnadsplikterna i 16 kap.